Committee

Asst. Prof. Dr. Daranee Hormdee

Secretary

Mr. Kritsada Arjchariyaphat

Committee

Mr. Pornchai Pruksarattanon

Committee

Ms. Khanistha Prasansuk

Manager

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2022-2024

November 19, 2021: Thanks and voice from TESA President.

ในนามของสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)

ขอขอบพระคุณกรรมการสมาคมทุกท่าน รวมทั้งท่านที่ปรึกษา และคุณขนิษฐา ผู้จัดการ และคุณธนรรชภรณ์เจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทกำลังกายและความคิด ในการทำงานของสมาคมทีซาในช่วงระยะเวลา 2018-2021 จนหมดวาระ ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคและปัญหาเรื่องโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง พวกเราก็ยังสามารถสร้างผลงานและความสำเร็จที่ทำให้กับสาธารณะชน การศึกษา และอุตสาหกรรมสมองกลฝังตัวอย่างน่าภาคภูมิ

ในวาระการดำเนินการสมาคมระยะต่อไป 2022-2024 ซึ่งผมได้รับเกียรติได้รับการเลือกให้เป็นนายกสมาคมอีกครั้งหนึ่งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ ผมขอขอบพระคุณในการสนับสนุนจากทุกท่านและหวังในความกรุณาของทุกท่านที่จะร่วมกันทำงานโดยจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและนำข้อเสนอแนะของสมาชิกและที่ปรึกษาของสมาคมฯ​ มาพิจารณาและดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ

ในการนี้ผมขอเชิญชวนสมาชิกของสมาคมสมองกลฝังตัวไทยที่มีแนวคิดทำงานที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของสมาคมฯ​ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นอนุกรรมการดำเนินการหรือเป็นกรรมการของสมาคมฯ​ ซึ่งทางคุณแดง ผู้จัดการสมาคมฯ​ จะมีแบบสอบถามมายังสมาชิกต่อไปครับ

ขอปิดท้ายด้วยข้อคิดที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้กล่าวกับผมว่า เรื่องที่ยังเป็นปัญหาหรืออุปสรรค ถ้ายังแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีเดิมทุกครั้งแล้วคาดว่าจะได้ผล ย่อมไม่มีทางสำเร็จ เราควรเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่จึงจะเป็นไปได้ ผมขอน้อมรับเอามาใช้เป็นแนวทางหนึ่งของการดำเนินการของสมาคมต่อไปด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ

วัชระ ฉัตรวิริยะ

นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย