Resources

  1. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

  2. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 2)

  3. บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 2)