TESA Top Gun Rally (TGR)

บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเครือข่าย

TESA Top Gun Rally เป็นเวทีสำหรับการค้นหาสุดยอดฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าร่วมประชันทักษะในครั้งนี้ ล้วนต้องผ่านการคัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของแต่ละสถาบันมาเป็นอย่างดี ทั้งด้านวิชาการ ทัศนคติ และสังคม

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และผู้พัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally) ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันการศึกษา จำนวน 25-30 สถาบัน ที่ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความสามารถในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษาต้นของทุกปี โดยจะหมุนเวียนไปตาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม และได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

รูปแบบของการดำเนินโครงการจะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยให้ทีมนักศึกษาจำนวน 5 คนจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมทั้งได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัฒนาจากการแก้ปัญหาต่างๆที่กำหนดในแต่ละวันบนหลักการของ Problem-Based Learning ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาของแต่ละทีมจะได้รับโอกาสในการประชันความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การนำเสนอ และ ความชำนาญในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งคณะกรรมการจะประเมินออกมาเป็นคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง ทีมนักศึกษาที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประชัน

ประวัติของกิจกรรม

TESA Top Gun Rally 2023

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023)

TESA Top Gun Rally 2022

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16 หรือเรียกสั้นๆ ว่า #TGR2022 ในหัวข้อ "การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจักรวาลนฤมิตร" (Device Development for Metaverse) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TESA Top Gun Rally 2021

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15 หรือเรียกสั้นๆ ว่า #TGR2021 ในหัวข้อ “ระบบการผลิตอัจฉริยะ” (Smart Manufacturing System) ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม บริษัท กสท. โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชันทักษะจำนวน 165 คน แยกเป็นชาย 142 คน และผู้หญิง 23 คน จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

รายละเอียดเพิ่มเติม

TESA Top Gun Rally 2020

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 หรือเรียกสั้นๆ ว่า #TGR2020 ในหัวข้อ "ระบบติดตามเฝ้าระวัง และจัดการสุขภาวะแก่ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป" (Health Monitoring and Management Systems for Elderly and All Kinds of People) ที่มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดเพิ่มเติม