Asst.Prof. Dr. Supachai Vorapotpisut

ประสบการณ์ในสายอาชีพ

 • พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 • พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)

วิทยากรการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังนี้

 • ระบบปฏิบัติการทันเวลาและการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
  จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)

 • Comprehensive MATLAB และ MATLAB for Automated Instruments
  จัดโดยศูนย์อบรม MATLAB ม.ธรรมศาสตร์

 • เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มลินุกซ์ฝังตัว
  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 • เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ การประกวดแข่งขันทักษะผู้ประดิษฐ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 • การพัฒนาเฟิร์มแวร์ตามกรอบ Functional Safety ของ IEC 60335
  จัดโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)