TESA Top Gun Rally 2021

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15 หรือเรียกสั้นๆ ว่า #TGR2021 ในหัวข้อ “ระบบการผลิตอัจฉริยะ” (Smart Manufacturing System) ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม บริษัท กสท. โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชันทักษะจำนวน 165 คน แยกเป็นชาย 142 คน และผู้หญิง 23 คน จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ระยะเวลา:

 • 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่:

 • คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ม.สยาม กรุงเทพฯ

หมายเหตุ: ในพิธีปิด TGR ครั้งที่ 15 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ส่งมอบธง TESA Top Gun Rally ให้กับคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 16 อีกด้วย โดยอาจจะจัดที่จังหวัดระยอง ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565

บทสรุปผลงานของโครงการ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้ ไปประยุกต์ พัฒนา และแก้ปัญหาโจทย์ที่ทางคณะกรรมจำลองขึ้นมาจากโจทย์ที่มีความต้องการ เพื่อการพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว โดยตลอดระยะเวลา 4 วันในการเรียนรู้ การฝึกแก้ปัญหา และการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามเป้าหมาย กล่าวคือ สามารถวิเคราะห์โจทย์ เขียนข้อกำหนดความต้องการของระบบ วางแผนการพัฒนา ศึกษาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำการทดลอง และแก้ปัญหา และมีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเมื่อถึงวันที่จะต้องนำผลงานการพัฒนาแอพลิเคชั่นต่างๆ มารวมเป็นระบบเข้าด้วยกัน โดยอาศัยการทำงานเป็นทีม ก็จะเห็นได้ว่าบางทีมสามารถทำได้ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถนำเสนอองค์ความรู้ทางทฤษฎี แนวคิดในการออกแบบพัฒนา พร้อมทั้งแสดง ผลการทดลอง และผลงานให้เห็นจริง ต่อคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องที่ทางโครงการได้เชิญมาร่วมรับฟัง ที่สำคัญไปกว่านั้น ส่วนใหญ่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นโปรเจกต์ปี 4 หรืองานวิจัยพัฒนาต่อยอดในมิติอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

ผลการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 (TGR2021)

ผลรางวัล TGR 2021 มีดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ (The Best of The Best Embedded System Developers)

  • ทีม ICE Cream, Chillin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • รองชนะเลิศอันดับ 1

  • ทีมเพื่อนแบก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รองชนะเลิศอันดับ 2

  • ทีม รอบนี้ฉันขอนอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รองชนะเลิศอันดับ 3

  • See-It-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Top Score on Topic มีดังนี้

Top Score on Hardware Programming

 • ทีม WU One-Hot มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ทีม ICE Cream, Chillin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ทีม See-It 2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทีม เพื่อนแบก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ทีม รอบนี้ฉันขอนอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Top Score on Server Programming

 • ทีม ICE Cream, Chillin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ทีม CANET มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ทีม See-It 2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทีม เพื่อนแบก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ทีม รอบนี้ฉันขอนอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Top Score on Machine Learning

 • ทีม ICE Cream, Chillin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ทีมเพื่อนแบก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Top Score on System Integration

 • ทีม ICE Cream, Chillin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ทีม See-It 2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทีม เพื่อนแบก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ทีม รอบนี้ฉันขอนอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Top Score on Project Management

 • ทีม WU One-Hot มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ทีม ICE Cream, Chillin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ทีม แตงโมแตงโมแตงโม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • ทีม BME Ranger 11 มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทีม เพื่อนแบก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Top Score on Presentation

 • ทีม BestMatch มหาวิทยาลัยบูรพา

Newcomer of the Year Award

 • ทีม FDT-CDTI

รายชื่อภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน TGR2021

 • ผู้ร่วมจัดงาน

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม

  2. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom)

  3. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 • Gold Sponsor

  1. บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  2. บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  3. บริษัท ลูเมนตั้ม (ประเทศไทย) จำกัด

 • Silver Sponsor

  1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

  2. บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จำกัด

  3. บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด

  4. บริษัท เอสที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

  5. บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด

  6. บริษัท เซ็นโกรท จำกัด

  7. บริษัท แวมสแตรค จำกัด

  8. บริษัท มัจฉาไอที จำกัด

  9. บริษัท เดพครูพ จำกัด

  10. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

  11. บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  12. บริษัท เคเคที เอ็มเบ็ดเด็ด ซิสเต็มส์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

  13. บริษัท สยาม อินทรีเกรชั่น จำกัด

 • Bronze Sponsor

  1. บริษัท เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  2. บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

  3. บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  4. บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

  5. บริษัท แวแอม จำกัด

  6. บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด

  7. บริษัท แบร์คอน คอร์ปปอเรชั่น จำกัด

  8. บริษัท โฟนนิค จำกัด

  9. บริษัท เอสเอสเอ เน็ตเวิร์ก จำกัด

  10. . บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

 • สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมมีดังนี้

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

  6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  7. มหาวิทยาลัยมหิดล

  8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  12. มหาวิทยาลัยศิลปากร

  13. มหาวิทยาลัยนเรศวร

  14. มหาวิทยาลัยบูรพา

  15. มหาวิทยาลัยพะเยา

  16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  18. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

  19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  20. มหาวิทยาลัยสยาม

  21. สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

  22. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การจัดงานประชันทักษะทางด้าน Embedded System (TGR2021) ในหัวข้อ ระบบควบคุมการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing System) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าวการจัดงานแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 ในรายการคนหลังข่าว Chanel นำเสนอในวันที่ 14 ธันวาคม 2563


งานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดงานประชันทักษะทางด้าน Embedded System (TGR2021) ในหัวข้อ ระบบควบคุมการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing System) ณ มหาวิทยาลัยสยาม


งานแถลงข่าวการจัดงาน TESA Top Gun Rally 2021 ณ มหาวิทยาลัยสยาม


ข่าวการจัดงานแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 @Siam University