News April 2023

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมจัดงานเสวนา
“เชียงใหม่ กับ PM2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจองค์รวมฯ"


วันที่ 19 เมษายน 2566 จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย(TESA : Thai Embedded System Association) ร่วมจัดงานเสวนา “เชียงใหม่ กับ PM2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจองค์รวม ปัจจัยที่ผู้ว่าฯ สามารถควบคุมได้ และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้" โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายในหัวข้อดังกล่าวโดยมี นายอนันต์  รุ่งนิรันดร์พร เลขาธิการคณะมนตรีสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ห้องหลักเมือง โรงแรมคุ้มภูคำ 


ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ได้บรรยายในหัวข้อ เชียงใหม่เมือง Smart แก้ปัญหามลพิษ จังหวัดนำร่อง” ทั้งนี้ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ เสนอให้การแก้ปัญหาฝุ่น ให้มองในภาพรวมของมลภาวะทางอากาศ และการแก้ปัญหาจากแหล่งที่มาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยเสนอให้มีมาตราการส่งเสริมให้มีสถานที่ควบคุมมลภาวะทางอากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในสถานที่เด็กเล็ก และผู้ป่วย เช่น ห้องเรียน และห้องผู้ป่วย รวมถึงสถานที่ที่มีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก การควบคุมการปล่อยไอเสียจากยานยนต์ และเสนอให้ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวสำหรับการตรวจวัด การแจ้งข่าวสารไปยังศูนย์ควบคุม และเผยแพร่ไปยังผู้ได้รับผลกระทบ


สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA : Thai Embedded System Association) ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของประเทศ