เปิดตัว 5 ห้องปฏิบัติการด้านเซมิคอนดักเตอร์ 

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ ร่วมงานงานเปิดตัว 5 ห้องปฏิบัติการด้านเซมิคอนดักเตอร์ ณ ห้องสโลป ชั้น 3 อาคารบี ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

โดยจะมีห้องปฏิบัติการที่ล้ำสมัยและครบวงจรแห่งแรกของประเทศได้แก่

- ห้องปฏิบัติการวงจรรวม (Integrated Circuits Laboratory)

- ห้องปฏิบัติการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Device Fabrication Laboratory)

- ห้องปฏิบัติการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Testing Laboratory)

- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics Laboratory)

- ห้องปฏิบัติการพลังงานสะอาดและนวัตกรรม (Smart Energy and Innovation Laboratory)

ภายในงานพบกับ IC Tester Lab เครื่องแรกในมหาวิทยาลัยไทยโดย analog device, รถยนต์นิสสันลิฟและระบบชาร์จเจอร์ของบริษัทเดลต้าและอินฟินิออนที่มอบให้ห้องปฎิบัติการ