TESA จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษสำหรับสมาชิก และเครือข่ายนักพัฒนาไทยในหัวข้อ: การเขียนเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยประมวลผล ARM Cortex-M

TESA ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษสำหรับสมาชิก และเครือข่ายนักพัฒนาไทยในหัวข้อ: #การเขียนเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยประมวลผล ARM Cortex-M
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ทางสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ได้จัดเตรียมบอร์ด Nucle-F401RE และสาย Mini USB ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน  ส่วนทางด้านเนื้อหาในการอบรม จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ RTOS กับ DSP ซึ่งมีข้อสำคัญดังนี้ต่อไปนี้
1. การแนะนำการใช้งาน STM32CubeMX + Keil
2. การเขียน โด้ด IRQ และ DMA
3. การเขียนโค้ด RTOS
4. หลักการของ DSP
5. การใช้งาน CMSIS-DSP
ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อุปนายก TESA และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับนักพัฒนาไทยจากบริษัทสมาชิก ที่ทำทางด้านการวิจัยพัฒนา สร้างผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  นอกจากนี้ ยังได้เชิญคุณพิศิษฐ์ โรจน์ทองคำ ผู้แทนจาก ST Micro Electronic (Thailand) มาบรรรยายบอกเล่าเกี่ยวกับ ST Product RoadMap ต่อด้วย Tech & Trends ของโลก หลังจาก Covid19 และภาวะที่โลกขาดแคลนชิปอีกด้วย
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 301 อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ถ.โยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ