สมาคมสมองกลฝังตัวไทย
ห้อง 211 ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อาคารอุทยานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/2 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
email: khanistha@tesa.or.thThai Embedded Systems Association: TESA
Room 211,IoT City Innovation Center, Innovation Park Building, National Innovation Agency, Yothi Road, Rachathavee District,Bangkok 10400 Thailand

email: khanistha@tesa.or.th

Google Map Location:  (Thai Embedded Systems Association: TESA: ICIC-NIA)"

Last modified: Monday, 10 October 2016, 4:48 PM