Picture of Khanistha Prasansuk
Helios Technology รับสมัคร Web Application Programmer / Developer
by Khanistha Prasansuk - Monday, 22 November 2010, 6:51 PM
 

1. โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันอาวุโส (Senior Web Application Programmer / Developer) 1 อัตรา

คุณสมบัติ

    * เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

    * ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    * มีประสบการณ์ทำงานวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา PHP/JavaScript และ Java อย่างน้อย 5 ปี

    * มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลเป็นอย่างดี

    * มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการหรือ SOAจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   * สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาอื่นๆ ได้แก่ C/C++,  Python และ UNIX shell script จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

    * มีประสบการณ์ในการใช้งาน Linux หรือ UNIX อื่นๆ

    * มีความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

    * สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

ลักษณะงาน

    * เป็นหัวหน้าทีมวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น

    * บริหารทีมงานพัฒนาแอพลิเคชันภายในองค์กรให้สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

 

2. โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Programmer / Developer ) 4 อัตรา

คุณสมบัติ

    * เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

    * ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    * มีประสบการณ์ทำงานที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา PHP/JavaScript และ Java อย่างน้อย 1 ปี

    * มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลเป็นอย่างดี

    * มีประสบการณ์ในการใช้งาน Linux หรือ UNIX อื่นๆ

    * สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาอื่นๆ ได้แก่ C/C++,  Python และ UNIX shell script จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

    * สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

    * สามารถร่วมทำงานเป็นทีมได้

    * มีวินัยและมีความรับผิดต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

    * ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น

 

3. สำหรับตำแหน่งพนักงานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)  1 อัตรา

คุณสมบัติ

   * เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

   * ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   * มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลและสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา PHP/JavaScript

   * มีความรู้ทางด้านเน็ตกเวิร์กและประสบการณ์ในการใช้งาน Linux จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

   * มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

   * สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

   * มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

ลักษณะงาน

   * ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในองค์กรและลูกค้าในการใช้งานระบบหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

   รวมไปจนถึงการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขระบบเบื้องต้นได้

สนใจส่ง ใบสมัคร และ Resume มาได้ที่ Email: parck@heliostech.co.th

TEL: +662-746-2011FAX: + 662-716-3593 www.heliostech.co.th