Picture of Khanistha Prasansuk
Silicon Craft Technology รับสมัครตำแหน่ง R&D Engineer, Digital System Design Engineer, Senior Embedded System Engineer for IC Test System
by Khanistha Prasansuk - Sunday, 31 January 2010, 6:54 PM
 
SIC

- Silicon Craft Technology: R&D Engineer

ลักษณะงาน
· ทดลองหาแนวคิดในการออกแบบวงจรใหม่ๆ ด้วยเทคนิคหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถหาได้

· บัดกรี หาอุปกรณ์ ออกแบบวงจรและพีซีบี ทดสอบวงจรที่ออกแบบ ประกอบต้นแบบ

· เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ออกแบบวงจรดิจิตัลด้วย VHDL ออกแบบวงจรแอนะล็อก

· ทดสอบการทำงาน และวัดค่าคุณสมบัติของชิพ ที่บริษัทออกแบบ

คุณสมบัติเฉพาะ

· มีประสบการณ์ในการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรกรอง วาดพีซีบี เป็นต้น

· มีพื้นฐานทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี เรียนรู้และดัดแปลงสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

· มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างสูง และมีความละเอียดรอบคอบ

ประสบการณ์การทำงาน

· 0-3 ปี (ไม่นับการทำงานนอกเวลา)

ประสบการณ์ที่จำเป็นต้องมี

· เคยส่งผลงานประกวดในระดับประเทศหรือนานาชาติ และมีผลงานที่ได้รับรางวัลติดอันดับ 1 ถึง 5

· เคยทำงานวิจัยหรือโครงงานที่ต้องใช้ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติทั่วไป

· อายุ 20-28 ปี

· ปริญญาตรีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับ

· ผู้ที่มองหางานที่ต้องใช้ความสามารถที่หลากหลาย ได้คิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ และเชิงสร้างสรรค์

· ผู้ที่มองหาบรรยากาศการทำงานแบบเกินร้อย ไม่กลัวงานหนัก

· ผู้ที่อยากเติบโตไปพร้อมกับบริษัท และได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทถ้าคุณเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้น และพร้อมที่จะร่วมงานกับเรา โปรดส่งเอกสารแนะนำตัว (resume) มาที่ karn@sic.co.th และ joinsicnow@sic.co.th


- Silicon Craft Technology: Digital System Design Engineer

ลักษณะงาน

· วางโครงสร้างของภาคดิจิตัลบนชิพ ร่วมกับฝั่งแอนะล็อก

· ออกแบบวงจรระดับ RTL ให้ชิพทำงานได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านพลังงาน ความเร็ว และพื้นที่วงจร

· ทดสอบการทำงานด้วย simulation และ FPGA และดีบักการทำงานของวงจร

· ออกแบบระบบทดสอบการทำงานของส่วนดิจิตัล โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ FPGA และซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะ

· มีประสบการณ์ในการออกแบบทางดิจิตัล เช่นไมโครคอนโทรลเลอร์ FPGA DSP เป็นต้น

· จบปริญญาโททางด้าน Electronic System design หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอีก 2 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

· 2 ปีขึ้นไป (ปริญญาตรี) ในด้านออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

· ประสบการณ์ออกแบบ embedded system

· ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์

· ประสบการณ์ออกแบบระบบดิจิตัล

· หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบไอซีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

· อายุ 20-28 ปี

· มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเป็นทีม ในขณะที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องมีการชี้นำมาก

· มองภาพรวมได้ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

· มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

· เรียนรู้สิ่งใหม่และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้น และพร้อมที่จะร่วมงานกับเรา โปรดส่งเอกสารแนะนำตัว (resume) มาที่ karn@sic.co.th และ joinsicnow@sic.co.th


- Silicon Craft Technology: Senior Embedded System Engineer for IC Test System

ลักษณะงาน

· ใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบวงจร และไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างระบบทดสอบ IC

· สร้างระบบทดสอบตั้งแต่ระดับแนวคิด ไปจนกระทั่งเป็นเครื่องที่พร้อมใช้งาน

· ออกแบบเฟิร์มแวร์ที่มีเสถียรภาพสูง และสามารถตรวจจับปัญหาที่เกิดใน IC ได้อย่างละเอียดลออ

· ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ทีมงานในด้านการออกแบบระบบทดสอบ

คุณสมบัติเฉพาะ

· มีประสบการณ์ในการออกแบบทาง embedded system มาอย่างน้อย 2 ปี

· มีพื้นฐานทางด้านการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 8/16/32 บิต เป็นอย่างดี

· มีพื้นฐานโปรแกรมภาษาซีเชิงลึกเป็นอย่างดี เช่น bit operation, pointer, interrupt, data types, etc.

· มีความเข้าใจในเรื่องกระบวนการคอมไพล์โปรแกรมเป็นอย่างดี เช่น linker, loader, boot loader, etc.

· สามารถเขียนเฟิร์มแวร์เพื่อจัดการกับการรับส่งข้อมูลผ่าน I/O อย่างเช่น UART, SPI เป็นต้น

· สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดทางกายภาพของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่นข้อจำกัดด้านรอบสัญญาณนาฬิกา, stack overflow, ปัญหาฮาร์ดแวร์ต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติเสริม

· สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทดสอบ บนแพลตฟอร์ม .NET

· ประสบการณ์ในการออกแบบระบบทดสอบ หรือระบบที่ใช้ในการผลิต IC

· ประสบการณ์ในการพัฒนาเฟิร์มแวร์ USB

· ประสบการณ์ในการพัฒนา device driver

คุณสมบัติทั่วไป

· สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลาได้ดี

· เป็นผู้ร่วมทีมที่ดี และสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี

· สามารถวางแผนการทำงาน และประสานงานกับผู้รับช่วงงานจากภายนอก หรือ freelancer ได้

ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้น และพร้อมที่จะร่วมงานกับเรา โปรดส่งเอกสารแนะนำตัว (resume) มาที่ karn@sic.co.th และ joinsicnow@sic.co.th